ينفورماتسيا اشكەرەلەۋ: mzjubao@cnr.cn

حالىقارالىق حابارلار

ا ق ش-نىڭ كانزاس شتاتىنداعى وق شىعارۋ دەلوسىنداعى ٴبىر كۇماندى قولعا ٴتۇستى

来源:جۇڭگو قازاق راديو تورابى     |责编:阿依娜古丽|     发布日期: 2019-10-09 09:17


    ٴوز حابارىمىز: ا ق ش-نىڭ ورتا بولەگىندەگى كانزاس شتاتى كانزاس قالاسىنىڭ ساقشى جاعى 10-ايدىڭ 7-كۇنى سول جەردەگى ٴبىر شاراپحاناعا مىلتىقپەن شابۋىل جاساعان ەكى كۇدىكتىنىڭ بىرەۋىنىڭ قولعا ٴتۇسىپ، ەندى بىرەۋىنىڭ قاشىپ جۇرگەندىگىن ايتتى. بۇل قىلمىس كۇماندىسىنىڭ ەكەۋى دە ەر، ولار 23 جاستا جانە 29 جاستا. 10-ايدىڭ 6-كۇنى تاڭ سارىدە كانزاس قالاسىنداعى ٴبىر شاراپحانا شابۋىلعا ۇشىراپ، 4 ادام ٴولىپ، 5 ادام جارالاندى. سوڭعى ٴبىر مەزگىلدە ا ق ش-ندا وق شىعارۋ ۋاقيعاسى ٴجيى تۋىلدى. ا ق ش-نىڭ «قارۋ-جاراقپەن زورلىق-زومبىلىق جاساۋ ارحيۆى» اتىنداعى توراپتىڭ ساناعىنا قاراعاندا، بيىل ا ق ش-ندا كولەمدى وق شىعارۋ ۋاقيعاسىندا قىرۋار ٴولىم-ٴجىتىم تۋىلعان.

اۋدارعان: گۇلنۇر قابىلقاق قىزى

中央广播电视总台 央广网 版权所有