ينفورماتسيا اشكەرەلەۋ: mzjubao@cnr.cn

حالىقارالىق حابارلار

يزرايليا ەۆرەيلەر تۇراعىن جاڭادان سالۋ جوسپارىن بەكىتتى

来源:جۇڭگو قازاق راديو تورابى     |责编:古丽美热|     发布日期: 2019-12-02 15:47

 

شينحۋا اگەنتتىگىنىڭ حابارى. يزرايليا قورعانىس مينيسترى ناۆتالي بەننەت 12-ايدىڭ 1-كۇنى مالىمدەمە جاريالاپ بىلاي دەدى: يوردان وزەنىنىڭ باتىس جاعالاۋىنداعى پالەستين قالاسى حەبروندا جاڭا ەۆرەيلەر تۇراعىن سالۋ جوسپارى بەكتىلدى. جاڭا تۇرعىندار تۇراعى سالىنىپ بىتسە، حەبرونداعى وتىراقتانعان ەۆرەيدىڭ سانى ٴبىر ەسە ارتۋى مۇمكىن. بۇل تۇرعىندار تۇراعى حەبرونداعى قازىرگى تولايىم ساتۋ بازارىنىڭ ماڭىنا سالىنادى، ول كەزدە وسى قونىستاعى پالەستين ماگازيندەرى شاعىلىپ، ونىڭ ورنىنا جاڭا ساۋدا دۇكەندەرى سالىنادى.

 

 اۋدارعان: ەركەبۇلان مۇتان ۇلى
جۇڭگو قازاق راديو تورابى

中央广播电视总台 央广网 版权所有

يزرايليا ەۆرەيلەر تۇراعىن جاڭادان سالۋ جوسپارىن بەكىتتى

يزرايليا ەۆرەيلەر تۇراعىن جاڭادان سالۋ جوسپارىن بەكىتتى