ينفورماتسيا اشكەرەلەۋ: mzjubao@cnr.cn

حالىقارالىق حابارلار

رەسەي ارمياسىنىڭ تۇڭعىش الىس ارالىقتى رادار پۋنكيتى سوعىس دايىندىعىنا ٴوتتى

来源:جۇڭگو قازاق راديو تورابى     |责编:古丽美热|     发布日期: 2019-12-02 15:59

 

شينحۋا اگەنتتىگىنىڭ حابارى: رەسەي اۋە ارمياسىنىڭ تۇڭعىش الىس ارالىقتى رادار پۋنكيتى رەسەيدىڭ باتىس بولەگىندەگى موردوۆسكيا رەسپۋبليكاسىنىڭ شەگاراسىندا سوعىس دايىندىعىنا ٴوتتى.


رەسەي ستراتەگيالىق اۋە قورعانىس اترەتىنىڭ قولباسشىسى اندىرەس جەرمين بىلاي دەدى: رادار پۋنكيتى رەسەي ارمياسىنىڭ رەسەي شەگاراسىندا 2000 كيلومەتر ارالىققا دەيىن رەسەيگە شابۋىل جاساماق بولعان نىسانداردى دەركەزىندە باقىلاي الادى. بۇل رادار پۋنكيتى ۇزىلىسسىز باقىلاۋ جۇرگىزەدى، سونداي-اق بالتىق تەڭىزىنە، قارا تەڭىزگە جەر ورتا تەڭىزىنە رەسەيگە باعىتتالعان ايروپلان مەن بومبىنى بايقاي الادى.

 

 

اۋدارعان: اينۇر گىمينعازى قىزى
جۇڭگو قازاق راديو تورابى

中央广播电视总台 央广网 版权所有

رەسەي ارمياسىنىڭ تۇڭعىش الىس ارالىقتى رادار پۋنكيتى سوعىس دايىندىعىنا ٴوتتى

رەسەي ارمياسىنىڭ تۇڭعىش الىس ارالىقتى رادار پۋنكيتى سوعىس دايىندىعىنا ٴوتتى