ينفورماتسيا اشكەرەلەۋ: mzjubao@cnr.cn

حالىقارالىق حابارلار

ا ق ش تىڭ جونس حوپكينس ۋنيۆەرسيتەتى: ا ق ش تا جاڭا تيپتى ايدارشا ۆيرۋسىمەن جۇعىمدالعان وكپە قابىنۋىنا شالدىققانداردىڭ سانى 1 ميلليون 480 مىڭ ادامعا جەتكەندىگىن مالىمدەدى

来源:جۇڭگو قازاق راديو تورابى     |责编:达吾力别克 |     发布日期: 2020-05-18 09:37

ءوز حابارىمىز. ا ق ش تىڭ جونس حوپكينس ۋنيۆەرسيتەتى جاريالاعان ساناقتا كورسەتىلۋىنشە، بەيجيڭ ۋاقىت 5-ايدىڭ 18-كۇنى ساعات 3 تەن 30 مينۋت وتكەنگە دەيىن،ا ق ش تا جاڭا تيپتى ايدارشا ۆيرۋسىمەن جۇعىمدالعان وكپە قابىنۋىنا شالدىققانداردىڭ سانى 1 ميلليون 482 مىڭ 916 ادامعا جەتكەن.


ا ق ش تىڭ دەنساۋلىق ساقتاۋ ماماندارى ەكونوميكالىق ارەكەتتەردى قالپىنا كەلتىرۋ جاعىندا سابىرلىلىق ساقتاۋدى تالاي رەت باسا دارىپتەگەنىمەن، 4-ايدىڭ سوڭىنان بەرى، ا ق ش تىڭ كوپتەگەن شتاتتارىندا شەكتەۋ شارالارى بوساڭسي باستادى. سونىڭ سالدارىنان تەكساس قاتارلى 5 شتاتتا جاڭادان تىركەلگەن دياگنوزى تۇراقتانعان ناۋقاس سانى كۇرت ارتتى.


اۋدارعان: شالقار قازەز ۇلى

中央广播电视总台 央广网 版权所有

ا ق ش تىڭ جونس حوپكينس ۋنيۆەرسيتەتى: ا ق ش تا جاڭا تيپتى ايدارشا ۆيرۋسىمەن جۇعىمدالعان وكپە قابىنۋىنا شالدىققانداردىڭ سانى 1 ميلليون 480 مىڭ ادامعا جەتكەندىگىن مالىمدەدى