ينفورماتسيا اشكەرەلەۋ: mzjubao@cnr.cn

حالىقارالىق حابارلار

دەنساۋلىق ساقتاۋ ۇيىمى: دۇنيە جۇزىندە جاڭا تيپتى ايدارشا ۆيرۋسپەن جۇعىمدالعان وكپە قابىنۋىنا شالدىققاندىعى تۇراقتانعان ادامداردىڭ 4 ميلليون 800 مىڭنان اسقاندىعىن ۇقتىردى

来源:جۇڭگو قازاق راديو تورابى     |责编:阿依娜古丽|     发布日期: 2020-05-21 09:45


    ٴوز حابارىمىز: دۇنيە دەنساۋلىق ساقتاۋ ۇيىمىنىڭ جاڭا ساناعىندا مىنالار ٴمالىم بولدى، ەۆروپانىڭ ورتا بولەك جازدىق ۋاقىتى 5-ايدىڭ 20-كۇنى ساعات 19 دان 16 مينۋت وتكەندە (بەيجيڭ ۋاقىتى 5-ايدىڭ 21-كۇنى ساعات 1 دەن 16 مينۋت وتكەندە دۇنيە ٴجۇزى بويىنشا جاڭا ءتيپتى ايدارشا ۆيرۋسپەن جۇعىمدالعان وكپە قابىنۋ اۋرۋىنا دياگنوز قويىلعاندار 4 ميلليون 801 مىڭ 202 ادامعا جەتكەن، وسى اۋرۋدان 318 مىڭ 935 ادام قايتىس بولعان.

اۋدارعان: كۇلان ىرىسباي قىزى

中央广播电视总台 央广网 版权所有

دەنساۋلىق ساقتاۋ ۇيىمى: دۇنيە جۇزىندە جاڭا تيپتى ايدارشا ۆيرۋسپەن جۇعىمدالعان وكپە قابىنۋىنا شالدىققاندىعى تۇراقتانعان ادامداردىڭ 4 ميلليون 800 مىڭنان اسقاندىعىن ۇقتىردى

ەۆروپانىڭ ورتا بولەك جازدىق ۋاقىتى 5-ايدىڭ 20-كۇنى ساعات 19 دان 16 مينۋت وتكەندە (بەيجيڭ ۋاقىتى 5-ايدىڭ 21-كۇنى ساعات 1 دەن 16 مينۋت وتكەندە دۇنيە ٴجۇزى بويىنشا جاڭا ءتيپتى ايدارشا ۆيرۋسپەن جۇعىمدالعان وكپە قابىنۋ اۋرۋىنا دياگنوز قويىلعاندار 4 ميلليون 801 مىڭ 202 ادامعا جەتكەن، وسى اۋرۋدان 318 مىڭ 935 ادام قايتىس بولعان.