ينفورماتسيا اشكەرەلەۋ: mzjubao@cnr.cn

حالىقارالىق حابارلار

ب م ۇ-نىڭ ادامدىق ۇقىق جوعارى دارەجەلى ءمانساپتىسى: ادامدىق ۇقىقتى قامتاماسىزداندىرۋدىڭ جاقسى شارالارى جۇقپالى اۋرۋدىڭ سوققىسىن جەڭىلدەتەدى، دەدى

来源:جۇڭگو قازاق راديو تورابى     |责编:达吾力别克 |     发布日期: 2020-09-16 17:38

ءوز حابارىمىز. ب م ۇ-نىڭ ادامدىق ۇقىق ىستەرى جونىندەگى جوعارى دارەجەلى ارناۋلى قىزمەتكەرى ميچەل باچەلەت 9-ايدىڭ 14-كۇنى شۆەتساريانىڭ جەنەۆا قالاسىندا وتكىزىلگەن ب م ۇ ادامدىق ۇقىق القالار كەڭەسىنىڭ 45-رەتكى ءماجىلىسى اشىلعان تۇڭعىش كۇنى وتكىزىلگەن جاڭا تيپتى ايدارشا ۆيرۋسپەن جۇعىمدالعان وكپە قابىنۋ اۋرۋى ارناۋلى تالقى ماجىلىسىندە بىلاي دەدى: ادامدىق ۇقىقتى قامتاماسىزداندىرۋدىڭ جاقسى شاراسى جۇقپالى اۋرۋدىڭ سوققىسىن جەڭىلدەتەدى.


باچەلەت بىلاي دەدى: كەمەلدى قوعامدىق قامتاماسىزداندىرۋ جۇيەسى بولعاندا عانا، ەمدەۋ، دەنساۋلىق ساقتاۋعا قولايلى قىزمەت وتەۋگە، بۇقارانىڭ نەگىزگى ەكونوميكالىق جانە قوعامدىق ۇقىعىنا شىنايى كەپىلدىك ەتۋگە بولادى. ال كەيبىر مەملەكەتتەر شىنايى شارالار قولدانىپ، اناعۇرلىم ءادىل قوعام قۇرۋعا قۇلشىنۋى كەرەك.


اۋدارعان: قاناتبەك جۇماباي ۇلى

中央广播电视总台 央广网 版权所有

ب م ۇ-نىڭ ادامدىق ۇقىق جوعارى دارەجەلى ءمانساپتىسى: ادامدىق ۇقىقتى قامتاماسىزداندىرۋدىڭ جاقسى شارالارى جۇقپالى اۋرۋدىڭ سوققىسىن جەڭىلدەتەدى، دەدى

ب م ۇ-نىڭ ادامدىق ۇقىق ىستەرى جونىندەگى جوعارى دارەجەلى ارناۋلى قىزمەتكەرى ميچەل باچەلەت 9-ايدىڭ 14-كۇنى شۆەتساريانىڭ جەنەۆا قالاسىندا وتكىزىلگەن ب م ۇ ادامدىق ۇقىق القالار كەڭەسىنىڭ 45-رەتكى ءماجىلىسى اشىلعان تۇڭعىش كۇنى وتكىزىلگەن جاڭا تيپتى ايدارشا ۆيرۋسپەن جۇعىمدالعان وكپە قابىنۋ اۋرۋى ارناۋلى تالقى ماجىلىسىندە بىلاي دەدى: ادامدىق ۇقىقتى قامتاماسىزداندىرۋدىڭ جاقسى شاراسى جۇقپالى اۋرۋدىڭ سوققىسىن جەڭىلدەتەدى.