ينفورماتسيا اشكەرەلەۋ: mzjubao@cnr.cn

حالىقارالىق حابارلار

10-ايدىڭ تۇڭعىش اپتاسىندا، ا ق ش-تا كاسىپسىز قالىپ تۇڭعىش رەت كومەك تىلەگەن ادام سانى الدىنعى ساناق مەزگىلىندەگىدەن 53 مىڭ ادام ارتتى

来源:جۇڭگو قازاق راديو تورابى     |责编:达吾力别克 |     发布日期: 2020-10-16 10:38

ءوز حابارىمىز. ا ق ش-تىڭ ەڭبەك مينيسترلىگى 10-ايدىڭ 15-كۇنى جاريالاعان ساندى مالىمەتتە كورسەتىلۋىنشە، 10-ايدىڭ 10-كۇنىنە دەيىنگى ءبىر اپتادا، ا ق ش-تا كاسىپسىز قالىپ تۇڭعىش رەت كومەك تىلەگەن ادام سانى الدىنعى ساناق مەزگىلىندەگىدەن 53 مىڭ ادام ارتىپ 898 مىڭ ادامعا جەتتى. تالداۋ جاساۋشىلار بىلاي دەپ اتاپ كورسەتتى: كاسىپسىز قالىپ تۇڭعىش رەت كومەك تىلەگەندەر سانىنىڭ قايتا ارتۋى ا ق ش ەڭبەككۇش بازارى قايتا جاندانۋىنىڭ قيىنعا سوققانىن كورسەتەدى.


اۋدارعان: امانتاي مۇسايىپ ۇلى

中央广播电视总台 央广网 版权所有

10-ايدىڭ تۇڭعىش اپتاسىندا، ا ق ش-تا كاسىپسىز قالىپ تۇڭعىش رەت كومەك تىلەگەن ادام سانى الدىنعى ساناق مەزگىلىندەگىدەن 53 مىڭ ادام ارتتى

ا ق ش-تىڭ ەڭبەك مينيسترلىگى 10-ايدىڭ 15-كۇنى جاريالاعان ساندى مالىمەتتە كورسەتىلۋىنشە، 10-ايدىڭ 10-كۇنىنە دەيىنگى ءبىر اپتادا، ا ق ش-تا كاسىپسىز قالىپ تۇڭعىش رەت كومەك تىلەگەن ادام سانى الدىنعى ساناق مەزگىلىندەگىدەن 53 مىڭ ادام ارتىپ 898 مىڭ ادامعا جەتتى. تالداۋ جاساۋشىلار بىلاي دەپ اتاپ كورسەتتى: