ينفورماتسيا اشكەرەلەۋ: mzjubao@cnr.cn

حالىقارالىق حابارلار

ا ق ش-تا ءبىر كۇن ىشىندە جاڭادان 130 مىڭنان استام ادامنىڭ دياگنوزى تۇراقتاندىرىلدى

来源:جۇڭگو قازاق راديو تورابى     |责编:达吾力别克 |     发布日期: 2020-11-12 16:36

ءوز حابارىمىز. ا ق ش-تىڭ اۋرۋدى تىزگىندەۋ جانە الدىن الۋ ورتالىعى 11-ايدىڭ 11-كۇنى جاريالاعان ساندى مالىمەتتە كورسەتىلۋىنشە، ا ق ش -تا وسى ايدىڭ 10-كۇنى جاڭادان 134 مىڭ 383 ادامنىڭ دياگنوزى تۇراقتاندىرىلىپ، ىندەت سالدارىنان جاڭادان 1859 ادام كوز جۇمىپ، دۇنيە ءجۇزى كولەمىندە ءبىر ەلدىڭ ءبىر كۇندە دياگنوزى تۇراقتاندىرىلعاندار سانىنىڭ كوپتىگى جاعىنداعى رەكورتتى تاعى ءبىر رەت جاڭالادى. سونىمەن بىرگە، ا ق ش – تا وتكەن 7 كۇندە كۇنىنە ورتا ەسەپپەن دياگنوزى جاڭادان تۇراقتاندىرىلعان ادام سانى، ىندەتپەن جۇعىمدالىپ بالنيتساعا جاتقان ادام سانى سياقتى ىندەت كورسەتكىشتەرى جالعاستى جوعارىلادى.


اۋدارعان: امانتاي مۇسايىپ ۇلى

中央广播电视总台 央广网 版权所有

ا ق ش-تا ءبىر كۇن ىشىندە جاڭادان 130 مىڭنان استام ادامنىڭ دياگنوزى تۇراقتاندىرىلدى

ا ق ش-تىڭ اۋرۋدى تىزگىندەۋ جانە الدىن الۋ ورتالىعى 11-ايدىڭ 11-كۇنى جاريالاعان ساندى مالىمەتتە كورسەتىلۋىنشە، ا ق ش -تا وسى ايدىڭ 10-كۇنى جاڭادان 134 مىڭ 383 ادامنىڭ دياگنوزى تۇراقتاندىرىلىپ، ىندەت سالدارىنان جاڭادان 1859 ادام كوز جۇمىپ، دۇنيە ءجۇزى كولەمىندە ءبىر ەلدىڭ ءبىر كۇندە دياگنوزى تۇراقتاندىرىلعاندار سانىنىڭ كوپتىگى جاعىنداعى رەكورتتى تاعى ءبىر رەت جاڭالادى