ينفورماتسيا اشكەرەلەۋ: mzjubao@cnr.cn

حالىقارالىق حابارلار

دۇنيە ٴجۇزىنىڭ ىندەت جاعدايىنان مالىمەت

来源:جۇڭگو قازاق راديو تورابى     |责编:阿依娜古丽|     发布日期: 2021-01-07 09:53


    ٴوز حابارىمىز. دۇنيە دەنساۋلىق ساقتاۋ ۇيىمىنىڭ ساناعىنا قاراعاندا، دۇنيە جۇزىندە جاڭا تىپتى ايدارشا ۆيرۋسپەن جۇعىمدالعان وكپە قابىنۋ ىندەتىنە شالدىققاندار 85 ميلليون 91مىڭ 12 ادام بولىپ، ٴبىر ميلليون 861 مىڭ 5 ادام كۇز جۇمدى.


اۋدارعان: سەرىك راقىم ۇلى

中央广播电视总台 央广网 版权所有

دۇنيە ٴجۇزىنىڭ ىندەت جاعدايىنان مالىمەت

دۇنيە دەنساۋلىق ساقتاۋ ۇيىمىنىڭ ساناعىنا قاراعاندا، دۇنيە جۇزىندە جاڭا تىپتى ايدارشا ۆيرۋسپەن جۇعىمدالعان وكپە قابىنۋ ىندەتىنە شالدىققاندار 85 ميلليون 91مىڭ 12 ادام بولىپ، ٴبىر ميلليون 861 مىڭ 5 ادام كۇز جۇمدى.