ينفورماتسيا اشكەرەلەۋ: mzjubao@cnr.cn

حالىقارالىق حابارلار

ترامپ 1 - ايدىڭ 20 - كۇنگى بايدەننىڭ سەرت بەرىپ مىندەت الۋ سالتىنا قاتىناسپايتىندىعىن ايتتى

来源:جۇڭگو قازاق راديو تورابى     |责编:阿依娜古丽|     发布日期: 2021-01-09 17:18


    ٴوز حابارىمىز: ا ق ش نىڭ پرەزيدەنتى ترامپ 1-ايدىڭ 8- كۇنى الەۋمەتتىك مەديالاردا ٴسوز قالتىرىپ، وزىنىڭ 1-ايدىڭ 20-كۇنى وتكىزىلەتىن بايدەننىڭ سەرت بەرىپ مىندەت الۋ سالتىنا قاتىناسپايتىندىعىن ايتتى. ترامپتىڭ بۇل ارەكەتى ا ق ش نىڭ تاريحتان بەرى جالعاسىپ كەلگەن ٴداستۇرىن بۇزاتىن بولدى، ەگەر بايدەننىڭ مىندەت الۋ سالتىنا قاتىناسپايتىن بولسا وندا ترامپ ا ق ش نىڭ 150 جىلدان بەرگى جاڭا پرەزيدەنتتىڭ سەرت بەرىپ مىندەت الۋ سالتىنا قاتىناسپاعان تۇڭعىش پرەزيدەنت بولادى. ا ق ش تاريحىندا قازىرگى پرەزيدەنتتىڭ جاڭا پرەزيدەنتتىڭ مىندەت الۋ سالتىنا قاتىناسپاعان جاعداي تەك قانا 3 رەت تۋىلعان، ولاردىڭ بارلىعى 19-عاسىردا بولىپ وتكەن تاريحي ۋاقيعا.

اۋدارعان: نازار ٴارىپ ۇلى

中央广播电视总台 央广网 版权所有

ترامپ 1 - ايدىڭ 20 - كۇنگى بايدەننىڭ سەرت بەرىپ مىندەت الۋ سالتىنا قاتىناسپايتىندىعىن ايتتى

ا ق ش نىڭ پرەزيدەنتى ترامپ 1-ايدىڭ 8- كۇنى الەۋمەتتىك مەديالاردا ٴسوز قالتىرىپ، وزىنىڭ 1-ايدىڭ 20-كۇنى وتكىزىلەتىن بايدەننىڭ سەرت بەرىپ مىندەت الۋ سالتىنا قاتىناسپايتىندىعىن ايتتى