ناچار ئۇچۇرلارنى پاش قىلىش: mzjubao@cnr.cn

ەل ٴىشى حابارلارى

10 مىسىق ايۋ مەملەكەت مەرەكەسى دەمالىسى كەزىندە نانجيدە كورەرمەندەرگە كوللەكتيۆ كورسەتىلدى

来源:جۇڭگو قازاق راديو تورابى     |责编:阿依娜古丽|     发布日期: 2019-10-08 09:31    شينحۋا اگەنتتىگىنىڭ حابارى: بيىل مەملەكەت مەرەكەسى كەزىندە نانجيڭگە ەندى عانا ىرگە تەپكەن 10 ۇلكەن مىسىق ايۋ كورەرمەندەرگە كوللەكتيۆ كورسەتىلىپ، كوپتەگەن ساياحاتشىلاردى باۋرادى. ەل ءىشى-سىرتىنان كوپتەگەن ساياحات ۇيىرمەلەرى ۇيىمداستىرىلىپ مىسىق ايۋدى كورۋگە ارنايى كەلدى. مىسىق ايۋ ٴوسىرۋ جاڭا بازاسىن قۇرۋ ٴۇشىن، بيىل 8-ايدىڭ سوڭىندا جۇڭگو مىسىق ايۋ قورعاۋ زەرتتەۋ ورتالىعىنان اكەلىنگەن 10 مىسىق ايۋ سىچۋاننىڭ چىڭدۋ قالاسىنان نانجيڭ قالاسىنا اپارىلىپ، تاڭشانداعى زىچيڭحۋ جابايى حايۋاناتتار باقشاسىنا ورنالاستىرىلدى. زىچيڭحۋ كولىندەگى جابايى حايۋاناتتار باقشاسى باس ديرەكتورىنىڭ ورىنباسارى جياڭ حاۋ بىلاي دەپ تانىستىردى: وسى رەت ناپوسقا قوندىرىلعان 10 مىسىق ايۋدىڭ كوبى «شەتەلدەن قايتا اكەلىگەندەر». مۇنىڭ ىشىندە 6 مىسىق ايۋ جەكە-جەكە اۆستريادا، مالايزيادا جانە ا ق ش-ىندا دۇنيەگە كەلگەن.


    مىسىق سارايىنىڭ اشىلۋىنا بايلانىستى، نانجيڭ قالاسىنداعى تاڭشان زىچيڭحۋ جابايى حايۋاناتتار باقشاسىندا مەملەكەتتىك باعالى حايۋاناتتار ەسەپتەلەتىن «تيانتۋان» مىسىق ايۋ توبى 10-ايدىڭ 1-كۇنى ساياحاتشىلارعا رەسىمي كورسەتىلدى.

اۋدارعان: قاناتبەك جۇماباي ۇلى

中央广播电视总台 央广网 版权所有