ينفورماتسيا اشكەرەلەۋ: mzjubao@cnr.cn

ەل ٴىشى حابارلارى

ازاتتىق ارميا مەن قارۋلى ساقشى بولىمدەرى اپاتتان ساقتانۋ، اپاتتان قۇتقارۋعا بار كۇشپەن اتسالىستى

来源:جۇڭگو قازاق راديو تورابى     |责编:阿依娜古丽|     发布日期: 2020-06-30 09:31


    ٴوز حابارىمىز: بىرنەشە كۇننەن بەرى، ازاتتىق ارميا مەن قارۋلى ساقشى بولىمدەرى تاسقىننان ساقتانىپ، اپاتتان قۇتقارۋعا بار كۇشپەن ات سالىسىپ، حالىقتىڭ ٴومىرى مەن مال-مۇلكىنىڭ حاۋىپسىزدىگىن شىنايى قورعادى.


    نوسەرلى جاڭبىر اپاتىنا ۇشىراعان سىچۋان ولكەسى مياننيڭ اۋدانىندا، قارۋلى ساقشى لياڭشان بولىمشە اترەتى ەكى كاسىپتىك ىزدەۋ-قۇتقارۋ گرۋپپاسىن جىبەرىپ، ۇشقىشسىز ۇشاق، تىرشىلىكتى بارلاۋ اسپابى، قاتارلى جابدىقتاردى ىسكە قوسىپ، دەرەكسىز كەتكەن بۇقاراعا ىزدەۋ سالدى. جاۋىنگەر ليۋ جي: ىزدەۋ، قۇتقارۋ بارىسىندا كوپتەگەن قيىنشىلىقتارعا جولىققانىمىزبەن، تاباندىلىقپەن قۇلشىنىستار جاساۋ ارقىلى، بارلىق قيىنشىلىقتاردى جەڭۋگە تىرىستىق دەدى.


    قارۋلى ساقشى كوماندير جاۋىنگەرلەرى جەرلىك ۇكىمەتتەردىڭ اپاتقا ۇشىراعان بۇقارانى ورنالاستىرۋ قىزمەتىنە بەلسەنە سايكەستى. قارۋلى ساقشى لياڭشان بولىمشە اترەتىنىڭ قامتاماسىزداندىرۋ ٴبولىمىنىڭ باستىعى ۋاڭ جيان بىلاي دەدى: ٴبىز قازىرگى جاعدايدى تياناق ەتىپ، ورنالاستىرۋ تۇيىنىندەگى بۇقارانى ازىق-تۇلىكپەن قامدامۋعا كەپىلدىك ەتەمىز.


    فۋچىڭ قالاسىنىڭ بەيليڭ رايونىندا لۇڭتان وزەنىنىڭ سۋ دەڭگەيى جۋىردا تەز جوعارىلادى . بەيليڭ رايوندىق قارۋلى ساقشى اترەتى 80 نەشە حالىق جاساعىن شۇعىل ىسكە قوسىپ، قايىق، قۇتقارۋ كيىمدەرى قاتارلى جابدىقتاردى دايىنداپ قاتەردەن اراشالاۋ قۇتقارۋ جۇمىسىنا قاتىناستى. يۋانچىڭ قالاسى يۇڭچۋان رايونىندا شۇعىل جاعدايعا توتەپ بەرۋگە اتتانعان 30 نەشە حالىق جاساعى بانچياۋ قالاشىعىنىڭ قاتەردەن اراشالاۋ اپاتتان قۇتقارۋ قىزمەتىنە تاۋلىك بويى قاتىناستى. قازىرگە دەيىن 2 مىڭنان استام حالىق جاساعى شۇعىل ىسكە قوسىلىپ، 7700 دەن استام بۇقارانى باسقا وڭىرگە جوتكەپ ورنالاستىردى.

اۋدارعان: نازار ٴارىپ ۇلى

中央广播电视总台 央广网 版权所有

ازاتتىق ارميا مەن قارۋلى ساقشى بولىمدەرى اپاتتان ساقتانۋ، اپاتتان قۇتقارۋعا بار كۇشپەن اتسالىستى

ازاتتىق ارميا مەن قارۋلى ساقشى بولىمدەرى تاسقىننان ساقتانىپ، اپاتتان قۇتقارۋعا بار كۇشپەن ات سالىسىپ، حالىقتىڭ ٴومىرى مەن مال-مۇلكىنىڭ حاۋىپسىزدىگىن شىنايى قورعادى.