ينفورماتسيا اشكەرەلەۋ: mzjubao@cnr.cn

ەل ٴىشى حابارلارى

حالىق گازەتى: عالىمدار رۋحىن بارىنشا ساۋلەلەندىرەيىك — باس شۋجي شي جينپيڭنىڭ عالىمداردىڭ اڭگىمە ماجىلىسىندە سويلەگەن ماڭىزدى ءسوزىن ۇيرەنۋ، دايەكتىلەندىرۋ جونىندە دەگەن تاقىرىپتاعى ماقالاسىن جاريالادى

来源:جۇڭگو قازاق راديو تورابى     |责编:达吾力别克 |     发布日期: 2020-09-15 10:24

ءوز حابارىمىز. 9-ايدىڭ 5-كۇنى باسپادان شىققان حالىق گازەتىندە: عالىمدار رۋحىن بارىنشا ساۋلەلەندىرەيىك — باس شۋجي شي جينپيڭنىڭ عالىمداردىڭ اڭگىمە ماجىلىسىندە سويلەگەن ماڭىزدى ءسوزىن ۇيرەنۋ، دايەكتىلەندىرۋ جونىندە دەگەن تاقىرىپتاعى شولۋشى ماقالاسى جاريالاندى.


اۋدارعان: نازار ءارىپ ۇلى

中央广播电视总台 央广网 版权所有

حالىق گازەتى: عالىمدار رۋحىن بارىنشا ساۋلەلەندىرەيىك — باس شۋجي شي جينپيڭنىڭ عالىمداردىڭ اڭگىمە ماجىلىسىندە سويلەگەن ماڭىزدى ءسوزىن ۇيرەنۋ، دايەكتىلەندىرۋ جونىندە دەگەن تاقىرىپتاعى ماقالاسىن جاريالادى

9-ايدىڭ 5-كۇنى باسپادان شىققان حالىق گازەتىندە: عالىمدار رۋحىن بارىنشا ساۋلەلەندىرەيىك — باس شۋجي شي جينپيڭنىڭ عالىمداردىڭ اڭگىمە ماجىلىسىندە سويلەگەن ماڭىزدى ءسوزىن ۇيرەنۋ، دايەكتىلەندىرۋ جونىندە دەگەن تاقىرىپتاعى شولۋشى ماقالاسى جاريالاندى.