ينفورماتسيا اشكەرەلەۋ: mzjubao@cnr.cn

ەل ٴىشى حابارلارى

ستانسيامىز ورتالىق تەلەۆيزياسىنىڭ «جاڭا داۋىردىڭ جاڭالىق جاراتۋشىلارىنان بولۋعا قۇلشىنايىق» دەگەن تاقىرىپتاعى جەدەل شولۋىن جاريالادى

来源:جۇڭگو قازاق راديو تورابى     |责编:达吾力别克 |     发布日期: 2020-10-16 10:41

جەدەل شولۋدا بىلاي دەلىندى: 10-ايدىڭ 14-كۇنى، باس شۋجي شي جينپيڭ شىنجىن ەكونوميكالىق ەرەكشە رايونى قۇرىلعاندىعىنىڭ 40 جىلدىعىن قۇتتىقتاۋ جينالىسىنا قاتىناستى ءارى ماڭىزدى ءسوز سويلەپ مىنانى باسا دارىپتەدى: ەكونوميكالىق ەرەكشە رايون «ەكى جاقتى دا قاتاڭ يگەرۋگە» تاباندى بولىپ، ماتەريالدىق وركەنيەت قۇرىلىسى مەن رۋحاني وركەنيەت قۇرىلىسى جاعىندا دا ۇزدىك ناتيجەلەر جاراتۋى كەرەك. باس شۋجي شي جينپيڭنىڭ ماڭىزدى ءسوزى، شىنجىن ەكونوميكالىق ەرەكشە رايونىنىڭ ەرەكشە تابىسقا جەتۋىنىڭ تابىستى ءمانىن تەرەڭ ءتۇسىندىرىپ، شىنجىندا تىڭ دا ءتىپتى دە زور كەرەمەتتەر جاراتۋعا قۇدىرەتتى كۇش قوسىپ، شىنجىن ۋاكىلدىك ەتكەن ەكونوميكالىق ەرەكشە رايونداردى جاڭا جورىقتا اتويشىلاردان بولۋدىڭ اۋىر جۇگىن ارقالاۋعا بارىنشا شابىتتاندىرىپ، جاڭا داۋىردەگى رەفورمانى، ەسىك اشۋدى ىلگەرىلەتىپ، دۇنيە ءجۇزىن جالت قاراتقان تىڭ دا اناعۇرلىم زور كەرەمەتتەر جاراتۋ كەرەك.


اۋدارعان: نازار ءارىپ ۇلى

中央广播电视总台 央广网 版权所有

ستانسيامىز ورتالىق تەلەۆيزياسىنىڭ «جاڭا داۋىردىڭ جاڭالىق جاراتۋشىلارىنان بولۋعا قۇلشىنايىق» دەگەن تاقىرىپتاعى جەدەل شولۋىن جاريالادى

10-ايدىڭ 14-كۇنى، باس شۋجي شي جينپيڭ شىنجىن ەكونوميكالىق ەرەكشە رايونى قۇرىلعاندىعىنىڭ 40 جىلدىعىن قۇتتىقتاۋ جينالىسىنا قاتىناستى ءارى ماڭىزدى ءسوز سويلەپ مىنانى باسا دارىپتەدى: ەكونوميكالىق ەرەكشە رايون «ەكى جاقتى دا قاتاڭ يگەرۋگە» تاباندى بولىپ،