ينفورماتسيا اشكەرەلەۋ: mzjubao@cnr.cn

ەل ٴىشى حابارلارى

چيڭداۋ قالاسى بارلىق ادامنىڭ نۋكلەين قىشقىلىن تەكسەرۋ مىندەتىن نەگىزىنەن ورىنداپ بولدى، جاڭادان ءبولىمدى بولعاندار بايقالمادى

来源:جۇڭگو قازاق راديو تورابى     |责编:达吾力别克 |     发布日期: 2020-10-17 11:54

شاندۇڭ ولكەلىك پارتكومنىڭ جۇقپالى اۋرۋدان ساقتانۋ- تىزگىندەۋ جانە ەكونوميكالىق اينالىم قىزمەتىن ءبىر تۇتاس جوسپارلاۋ باسشىلىق گرۋپپاسىنىڭ قولباسشىلىق شتاب كەڭسەسى 10-ايدىڭ 16-كۇنى بىلاي دەپ جاريالادى: چيڭداۋ قالاسىنداعى بارلىق ادامنىڭ نۋكلەين قىشقىلىن تەكسەرۋ نەگىزىنەن اياقتادى.10-ايدىڭ 16-كۇنى ساعات 18 گە دەيىن، چيڭداۋ قالاسىندا 10 ميلليون 899 مىڭ 145 ادامنىڭ نۋكلەين قىشقىلى تەكسەرىپ انىقتالدى. جاڭادان جۇعىمدالعان بولىمدىلار بايقالمادى.


اۋدارعان: قاناتبەك جۇماباي ۇلى

中央广播电视总台 央广网 版权所有

چيڭداۋ قالاسى بارلىق ادامنىڭ نۋكلەين قىشقىلىن تەكسەرۋ مىندەتىن نەگىزىنەن ورىنداپ بولدى، جاڭادان ءبولىمدى بولعاندار بايقالمادى

شاندۇڭ ولكەلىك پارتكومنىڭ جۇقپالى اۋرۋدان ساقتانۋ- تىزگىندەۋ جانە ەكونوميكالىق اينالىم قىزمەتىن ءبىر تۇتاس جوسپارلاۋ باسشىلىق گرۋپپاسىنىڭ قولباسشىلىق شتاب كەڭسەسى 10-ايدىڭ 16-كۇنى بىلاي دەپ جاريالادى: چيڭداۋ قالاسىنداعى بارلىق ادامنىڭ نۋكلەين قىشقىلىن تەكسەرۋ نەگىزىنەن اياقتادى.10-ايدىڭ 16-كۇنى ساعات 18 گە دەيىن، چيڭداۋ قالاسىندا 10 ميلليون 899 مىڭ 145 ادامنىڭ نۋكلەين قىشقىلى تەكسەرىپ انىقتالدى. جاڭادان جۇعىمدالعان بولىمدىلار بايقالمادى.