فرانسيانىڭ ليەر اكىمشىلىك سوتى بوسقىنداردى ورمان لاگەرىنىڭ وڭتۇستىگىنەن شەگىندىرۋ شەشىمىن قولداعان
كەلۋقاينارى:جۇڭگو قازاق راديو تورابى |جاۋاپتى رەداكتور:داۋىلبەك | جاڭالانعان ۋاقىت:2016-02-26 17:45:00


    شينحۋا اگەنتتىگىنىڭ حابارى. فرانسيا مەديالارىنىڭ 25-اقپانداعى حابارىنا قاراعاندا فرانسيانىڭ ليەر اكىمشىلىك سوتى سول كۇنى گالەي بۇعازى ولكەلىك ۇكىمەتىنىڭ بوسقىنداردى ورمان لاگەرىنىڭ وڭتۇستىگىنەن شەگىندىرۋ شەشىمىن قولداعان. الايدا، بوسقىنداردى دەرەۋ شەگىنۋگە زورلاماۋ كەرەك دەگەن. ورمان بوسقىندار لاگەرى گالەي قالا ماڭىندا. ءبىر جىلعا جەتپەيتىن ۋاقىتتا لاشىق رايون اسحانا مەن دۇكەنى قاباتتاسقان، 4000 داي بوسقىن شوعىرلانعان قالاشىققا اينالدى. وسى ايدىڭ 19-كۇنى گالەي بۇعازى ولكەلىك ۇكىمەتى بوسقىنداردان 24-اقپان كەشكى ساعات 20 دان بۇرىن ورمان لاگەرىنىڭ وڭتۇستىگىنەن شەگىنۋدى، بوسقىندار مولشەرىن 2000 ادامعا ازايتۋدى تالاپ ەتتى. ءبىراق، كوپتەگەن بوسقىندار بەلگىلەنگەن ۋاقىتتا شەگىنىپ شىعۋدان باس تارتتى.

 


اۋدارعان: بالاپان ءارىپجان ۇلى