رەسەي 2016-جىلعى داعدارىسقا توتەپ بەرۋ جوسپارىن ورتاعا قويدى
كەلۋقاينارى:جۇڭگو قازاق راديو تورابى |جاۋاپتى رەداكتور:داۋىلبەك | جاڭالانعان ۋاقىت:2016-03-02 11:24:00


    شينحۋا اگەنتتىگىنىڭ حابارى. رەسەي ۇكىمەت تورابىنىڭ ناۋرىزدىڭ 1-كۇنگى حابارىنا قاراعاندا، كۇردەلى شارۋاشىلىق جاعدايعا توتەپ بەرۋ جانە رەسەي شارۋاشىلىعىنىڭ ورنىقتى دامۋىنا كەپىلدىك ەتۋ ءۇشىن، رەسەي 2016-جىلعى داعدارىسقا توتەپ بەرۋ جوسپارىن ورتاعا قويدى.


    حاباردا بىلاي دەلىندى: داعدارىسقا ٴونىمدى توتەپ بەرىپ، رەسەي شارۋاشىلعىن ورتا ۇزاق مەزگىلدەگى بۇرىنعى ارتۋ فورماسىنان قۇتىلدىرىپ، شارۋاشىلىقتىڭ كوپ ۇيەكتەنۋىن جۇزەگە اسىرۋ ءۇشىن، ۇكىمەت قىزمەتىنىڭ ءتۇيىنى شارۋاشىلىق قۇرلىمىنا تەڭشەۋ جۇرگىزىپ، ساۋدا ورتاسىنا كەپىلدىك ەتىپ، ورتا شاعىن كاسبورىنداردى قولداپ، بەي ەنەرگيا ونىمدەرىن ەكىسپورت ەتۋ قاتارلى ساياساتتاردى اتقارادى.

 


اۋدارعان: ارداق ابيدەن قىزى