يراقتىڭ استاناسىنداعى قارۋ-جاراق قويماسىندا قوپارىلىس تۋىلىپ، ٴبىر ادام قازا بولىپ، 35 ادام جارالاندى
كەلۋقاينارى:جۇڭگو قازاق راديو تورابى |جاۋاپتى رەداكتور: | جاڭالانعان ۋاقىت:2019-08-13 10:11:00

 

    شينحۋا اگەنتتىگىنىڭ حابارى: يراق ۇكىمەتىنىڭ ٴمانساپتىسى 8-ايدىڭ 12–كۇنى بىلاي دەدى: يراقتىڭ استاناسى باعدات قالاسىنىڭ وڭتۇستىگىندەگى ٴبىر اسكەري قارۋ-جاراق قويماسىندا سول كۇنى كەشتە قوپارىلىس تۋىلىپ، ٴبىر جاي بۇقارا قازا بولدى، بۇدان سىرت 35 جاي بۇقارا مەن حاۋىپسىزدىك قىزمەتكەرى جارالاندى.


    يراق دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگىنىڭ مالىمدەمەشىسى سايەۆ بادىر سول كۇنى كەشتە مالىمدەمە جاريالاپ بىلاي دەدى: قارۋ-جاراق قويماسىندا قوپارىلىس تۋىلىپ، ٴبىر جاي بۇقارا قازا بولدى، مۇنان تىس 29 جاي بۇقارا جارالاندى، جارالىلار جاقىن ماڭداعى شيپاحاناعا جەتكىزىلىپ ەمدەلدى، كوپ ساندى ادامداردىڭ جاراقاتى جەڭىل.

اۋدارعان: ارداق ابيدەن قىزى