جيليننىڭ حۇيچۇن قالادى بيىل جىل سوڭىندا كەدەيلىكتەن ارىلتۋ جۇمىسىن نەگىزىنەن ورىندايدى
كەلۋقاينارى:جۇڭگو قازاق راديو تورابى |جاۋاپتى رەداكتور:داۋىلبەك | جاڭالانعان ۋاقىت:2016-02-28 00:21:00

 

    ءوز حابارىمىز. جيليننىڭ حۇيچۇن قالاسى دالمە ءدال سۇيەمەلدەۋ باعىتىن ايقىنداپ، قىزمەت سالماعىن اۋىرلاتىپ، ءبىر جىل ىشىندە كەدەيلىكتەن ارىلتۋ مىندەتىن الدىن الا ورىنداپ بولۋعا كۇش سالادى. ساناققا قاراعاندا، وسى قالادا 3015 كەدەي، 18 كەدەي قىستاق بار ەكەن. بيىلدان بەرى، حۇيچۇن قالاسى «100 ورىن، كاسپورىننىڭ نەگىزگى ساتىعا بارۋى، مىڭ كادىردىڭ ارالاپ احۋال ۇعىسۋى، ون مىڭ پارتيا مۇشەسىنىڭ اتسالىسۋى» سىياقتى مازمۇندارداعى كەدەيلىكتەن ارىلتۋ قىزمەتىن جاپپاي ورىستەتىپ، 200 دەن استام ورگان، كاسپورىن قىستاقتارعا ءتۇسىپ، اۋقاتتانۋدىڭ جولدارىن قاراستىرىپ، كەدەيلىكتەن قۇتىلدىرۋعا كەپىلدىك ەتتى. قازىر كەدەي قىستاقتاردىڭ بەت بەينەسىندە كورنەكتى وزگەرىستەر تۋىلىپ، كەدەيلىكتەن قۇتىلۋعا بەرىك نەگىز قالاندى.

 


اۋدارعان: شالقار قازەز ۇلى