گانسۋ ولكەسى كەدەيلەردى سۇيەمەلدەۋگە كۇش سالدى
كەلۋقاينارى:جۇڭگو قازاق راديو تورابى |جاۋاپتى رەداكتور:داۋىلبەك | جاڭالانعان ۋاقىت:2016-03-01 18:27:00


    شينحۋا اگەنتتىگىنىڭ حابارى. كۇن بىرتىندەپ جىلىنىپ، كوكتەم لەبى ەسە باستاعان ساتتە گانسۋداعى لين يۋاندان ەسىمدى ديحان قاربالاستىققا شومىپ، بىلتىر سالعان جاڭا ءۇيىن بەزەندىرىپ، وسى ۇيگە تەزىرەك كوشىپ كىرۋگە اسىقتى. بيىل 40 جاسقا كەلگەن لين يۋاندان گانسۋ ولكەسى لۇڭنان قالاسى لي اۋدانى ياچىڭ قالاشىعى مۋشۋ قىستاعىنىڭ ادامى. وسى قىستاق سانگوۋ وزەنىنىڭ جاعاسىندا بولىپ، تەرەڭ سايعا ورنالاسقاندىقتان جان باسىنا 2 مۋدان كوبىرەك عانا جەر تيگەن بولاتىن، وسى قىستاقتاعى جان سانىنىڭ 3 تەن 1 ى الىگە دەيىن كەدەيلىكتەن ارىلا العان جوق.


    مۋشۋ قىستاعى 2015-جىلى سانگوۋ وزەنى جاعالاۋىنداعى باسقادا 9 كەدەي قىستاقپەن بىرلىكتە جەرلىك ۇكىمەت جاعىنان «جوقشىلىق جايلاعان رايون» دەپ قارالىپ كومەككە يە بولدى. لي اۋدانى سول جىلى كەدەيلەردى سۇيەمەلدەۋ، سۋ يگىلىگى، قازىنا جانە قاتىناس سياقتى 10 نەشە تاراۋدىڭ 73 ميلليون 600 مىڭ يۋاندىق بوساتىلىمىن بىرىكتىرىپ، اعار جاعالاۋىنداعى قىستاقتاردا جەر مەن كوكتەي وزگەرىستەر جارىققا شىقتى.


    ۇعىسۋعا قاراعاندا، گانسۋ ولكەسى بيىل جالعاستى تۇردە ادەتتەگى قارجى ءبولۋ، حالىق تۇرمىسىنا ساياتىن ارناۋلى قارجىنى ءبولۋ، قارجى بوساتۋدا كەدەي جەرلەرگە بەيىمدەۋ شاراسىن قولدانىپ، ءار دارەجەلى قازىنا تاراۋلارى اۋىل شارۋاشىلىعىن قولداۋعا جاڭادان ارتتىرىلعان قارجىنى ءتۇيىندى تۇردە كەدەيلەردى سۇيەمەلدەۋگە ىستەتەدى. مەجەمەن بيىل تۇتاس جىلدا اۋىل شارۋاشىلىعىنا ساياتىن 56 ميلليارد 800 ميلليون يۋان قارجىنى اۋداندارعا ۇلەستىرىپ كەدەيلەردى سۇيەمەلدەۋگە ءبىر تۇتاس ىستەتەدى.

 


اۋدارعان: امانتاي مۇسايىپ ۇلى