از ۇلتتار ٴداستۇرلى سپورت جارىسى اشىلۋ الدىندا تۇر
كەلۋقاينارى:جۇڭگو قازاق راديو تورابى |جاۋاپتى رەداكتور: | جاڭالانعان ۋاقىت:2019-08-13 08:52:00


    ٴوز حابارىمىز: از ۇلتتاردىڭ مەملەكەتتىك 11-كەزەكتى ٴداستۇرلى سپورت جارىسى 9-ايدىڭ 8-كۇنىنەن 16-كۇنىنە دەيىن حىنان ولكەسىنىڭ جىڭجوۋ قالاسىندا وتكىزىلەدى، جارىستىڭ باستالۋىنا 30 كۇن قالدى، ٴار جاقتىڭ دايىندىق قىزمەتى قاربالاس جۇرىلۋدە.


    وسى رەتكى سپورت جارىسى جىڭجوۋ قالاسىنداعى 6 جارىس رايونىنىڭ 8 جارىس تۇيىنىنە ورنالاستىرىلماقشى. سپورت جارىسىنىڭ اشىلۋ سالتى، جابىلۋ سالتى جەكە-جەكە 2019-جىلى 9-ايدىڭ 8-كۇنى كەشتە جانە 2019 ـ جىلى9-ايدىڭ 16-كۇنى كەشتە جىڭجوۋ وليمپيادا دەنە تاربيە ورتالىعىنىڭ دەنە تاربيە الاڭىندا وتكىزىلەدى.


    ۇعىسۋعا قاراعاندا، وسى كەزەكتى سپورت جارىسىنا قاتىناسقان سپورتشىلار 7009 ادام بولىپ، تورەشىلەر، تەحنيكالىق تەرنەرلەر جانە ارتيستەر مەجەمەن 20 مىڭ ادامنان اسادى ەكەن.

اۋدارعان: شالقار قازەز ۇلى