ينفورماتسيا اشكەرەلەۋ: mzjubao@cnr.cn

ماڭىزدى حابارلار

جاڭا كەزەكتى ەمدەۋ قامسىزداندىرۋ كولەمىنە ەنگىزىلگەن دارىلەردىڭ رۇقسات كەلىسسوز ناتيجەسى جاريالاندى،قىمبات دارىلەردىڭ باعاسىنا تيىمدىلىك جاسالدى

来源:جۇڭگو قازاق راديو تورابى     |责编:古丽美热|     发布日期: 2019-12-02 17:19

 

حالىق گازەتىنىڭ حابارى. تاياۋدا مەملەكەتتىك ەمدەۋ قامسىزداندىرۋ مەكەمەسى، ادام كۇشى بايلىعى جانە قوعامدىق قامتاماسىزداندىرۋ مينيسترلىگى «2019-جىلعى كەلىسسوز وتكىزۋ كولەمىنە ەنگىزىلگەن دارىلەردى مەملەكەتتىڭ نەگىزدىك ەمدەۋ قامسىزداندىرۋى،جۇمىس ۇستىندە جارالانۋ قامسىزداندىرۋى جانە تۋىت قامسىزداندىرۋى دارىلەر تىزىمدىگىنىڭ B تۇردەگى ٴدارى كولەمىنە ەنگىزۋ جونىندەگى ۇقتىرۋدى» باسىپ تاراتىپ، كەلىسسوز وتكىزىلەتىن ٴدارى-دارمەكتىڭ بازارعا كىرۋ ناتيجەسىن رەسمي جاريالادى . جاڭا ۇلگىدەگى ٴدارى ـ دارمەك تىزىمدىگىندە قانداي جارقىن تۇيىندەر بار، قاي كەزدە تياناقتانادى؟ ناۋقاستارعا قانداي ناقتى ىقپال جاسايدى؟ قاتىستى تاراۋلاردىڭ جاۋاپتىلارى مەن كاسىپتىك ماماندار بۇل جونىندە تۇسىنىك جاسادى.


مەملەكەتتىك ەمدەۋ قامتاماسىزداندىرۋ مەكەمەسى ەمدەۋ جانەٴدارى قىزمەت وتەۋ ورنىنىڭ باستىعى شيۇڭ شيانجۇن بىلاي دەپ تانىستىردى: وسى رەتكى كەلىسسوز كولەمىنە ٴساتتى ەنگىزىلگەن دارىلەردىڭ كوبى جاقىنعى جىلداردان بەرى جاڭادان بازارعا شىعارىلعان ٴارى ٴبىرشاما جوعارى كلينيكالىق قۇنعا يە دارىلەر بولىپ، راك، سيرەك كەزدەسەتىن اۋرۋلار، رەۆماتيزمدىك يممۋنيتەت، جۇرەك - مي قان تامىر، اس قورىتۋ اۋرۋى قاتارلى 10 نەشە كلينيكالىق ەمدەۋ سالاسىنا سايادى. ٴتۇيىندى سالالارداعى 5 نەگىزگى ٴدارى كەلىسسوزى ٴساتتى بولدى، راكقا قارسى 22 ٴتۇرلىٴدارى، سيرەك كەزدەسەتىن اۋرۋلاردى ەمدەيتىن 7ٴتۇرلىٴدارى، قانتتى نەسەپ اۋرۋى، B تيپتى باۋىر قابىنۋ، رەۆماتيزمدىك بۋىن قابىنۋ قاتارلىلاردى قامتىعان سوزىلمالى ناۋقاستى ەمدەۋگە ارنالعان 14 ٴتۇرلىٴدارى، بالالار اۋرۋىن ەمدەۋگە ىستەتىلەتىن 14 ٴتۇرلى ٴدارى كەلىسسوزى ٴساتتى بولىپ، مازمۇن تىزىمدىك قۇرلىم اناعۇرلىم ساپالاندى.


وسى رەتكى كەلىسسوزدە ٴدارى ساپاسى اناعۇرلىم جاقسارتىلىپ اقىسى زور مولشەردە تومەندەتىلدى، دۇنيە جۇزىنە ايگىلى كوپتەگەن قىمبات باعالى ٴدارى-دارمەكتەردىڭ باعاسىنا تيىمدىلىك جاسالدى، يمپورت ەتىلەتىن دارىلەردىڭ كوبى دۇنيە ٴجۇزى بويىنشا ەڭ تومەنگى باعامەن ەسەپتەلدى.


كەلىسسوز ارقىلى رۇقسات ەتىلەتىن ٴدارى -دارمەك پەن داعدىلى رۇقسات ەتىلەتىن ٴدارى-دارمەك 2020 - جىلى 1-ايدىڭ 1-كۇنىنەن باستاپ بىرگە اتقارىلادى. كەلىسسوزدە ٴساتتى بولعان ٴدارى - دارمەككە مەملەكەت بويىنشا ٴبىرتۇتاس تولەۋ ولشەمى قولدانىلادى.

 

 

اۋدارعان: كۇلان ىرىسباي قىزى
جۇڭگو قازاق راديو تورابى

中央广播电视总台 央广网 版权所有

جاڭا كەزەكتى ەمدەۋ قامسىزداندىرۋ كولەمىنە ەنگىزىلگەن دارىلەردىڭ رۇقسات كەلىسسوز ناتيجەسى جاريالاندى،قىمبات دارىلەردىڭ باعاسىنا تيىمدىلىك جاسالدى

جاڭا كەزەكتى ەمدەۋ قامسىزداندىرۋ كولەمىنە ەنگىزىلگەن دارىلەردىڭ رۇقسات كەلىسسوز ناتيجەسى جاريالاندى،قىمبات دارىلەردىڭ باعاسىنا تيىمدىلىك جاسالدى