ينفورماتسيا اشكەرەلەۋ: mzjubao@cnr.cn

ماڭىزدى حابارلار

ۋحاندا سۋ، ەلەكتر، مۇناي، تابيعي گاز قورى جەتكىلىكتى، جۇمىستى، ٴوندىرىستى قالپىنا كەلتىرۋ قاجەتىن قاناعاتتاندىرادى

来源:جۇڭگو قازاق راديو تورابى     |责编:古丽美热|     发布日期: 2020-03-25 16:56

 

شينحۋا اگەنتتىگىنىڭ حابارى. 3-ايدىڭ 24-كۇنى اشىلعان حۋبەي ولكەسىنىڭ جاڭا ٴتيپتى ايدارشا ۆيرۋسپەن جۇعىمدالعان وكپە قابىنۋىنان ساقتانۋ جانە تىزگىندەۋ قىزمەتى اقپارات جاريالاۋ ماجىلىسىندە ۋحان قالالىق حالىق ۇكىمەتىنىڭ ورىنباسار باستىعى جاڭ ۋىنتۇڭ بىلاي دەدى: قازىر ۋحانداعى سۋ، ەلەكتر، مۇناي، گاز قورى جەتكىلىكتى، قامداۋ قۋاتى تۇرعىنداردىڭ ٴوندىرىس، تۇرمىس جانە كاسىپورىنداردىڭ جۇمىستى، ٴوندىرىستى قالپىنا كەلتىرۋ قاجەتىن قاناعاتتاندىرا الادى.

ول بىلاي دەدى: قازىر ۋحان قالاسىنىڭ جۇقپالى اۋرۋدان ساقتانۋ جاعدايى جاقسارۋدا، قالادا اينالىمعا تۇسكەن ارقايسى قىزمەت ورىندار جاعدايدىڭ وزگەرىسىنە كۇنى بۇرىن دايىندالىپ، كەلەسى قادامداعى قاجەتكە جۇيەلى تالداۋ جانە جوبا-جوسپار جاسادى. جۇيەدەن ٴارقايسى ەمدەۋ قۇرىلىمدارىنىڭ قالا نەگىزدىك اينالىمىن قامتاماسىزداندىرۋ، ءتۇرلى ماتەريال دايىنداۋ، ءتۇرلى قۇرىلعىلار مەن جابدىقتاردى تەكسەرۋ، سىناقتان وتكىزۋ، سونداي-اق اينالىمىنا جانە رەمونتتالۋىنا كەپىلدىك ەتۋ قاتارلىلاردى قامتيدى. سونىمەن بىرگە، قاتىستى ورىندار حالىققا قولايلى قىزمەت وتەۋدى اناعۇرلىم كەمەلدەندىرىپ، تاۋلىك بويى كەزەكشىلىكتى كۇشەيتىپ، بۇقارانىڭ قاجەتىن دەر كەزىندە ۇعىسىپ، دەركەزىندە شەشىپ، قالا تۇرمىسىنىڭ قالىپتى، ورنىقتى اينالىمىنا كەپىلدىك ەتتى.


اۋدارعان: كۇلان ىرىسباي قىزى 

中央广播电视总台 央广网 版权所有

ۋحاندا سۋ، ەلەكتر، مۇناي، تابيعي گاز قورى جەتكىلىكتى، جۇمىستى، ٴوندىرىستى قالپىنا كەلتىرۋ قاجەتىن قاناعاتتاندىرادى

بۇقارانىڭ قاجەتىن دەر كەزىندە ۇعىسىپ، دەركەزىندە شەشىپ، قالا تۇرمىسىنىڭ قالىپتى، ورنىقتى اينالىمىنا كەپىلدىك ەتتى